Fælles Mål & Undervisningsplaner

Al-Irchad Skolen har prøveret og afholder Folkeskolens Afgangsprøve. Undervisningen bedrives i små klasser af ambitiøse lærere. Skolen følger de, af undervisningsministeriets, Fælles Mål for undervisningen og de vejledende læseplaner (FM) med undtagelse for fagene arabisk, Islamisk kundskab og tajweed, hvor der er udarbejdet undervisningsplaner, som findes ved at klikke på det pågældende fag.

Arabisk
Tajweed
Islamisk kundskab

Her anvender skolens lærere de pædagogiske redskaber, som de bedømmer relevante i de forskellige faglige sammenhænge. Lærerkollegiets internationale sammensætning med erfaringer fra multikulturelle uddannelsesinstitutioner danner grobund for alsidig undervisning og frugtbart pædagogisk samarbejde. 

Da skolens elever er tosprogede, er det naturligt, at der afsættes et meget stort antal timer til faget dansk. Og da nøglen til elevernes faglige succes er sproglig, er specialundervisning, varetaget af fagligt kompetente undervisere, eet af mange pædagogiske midler til at opnå gode læsefærdigheder tidligt i undervisningsforløbet. Faget matematik tildeles ligeledes mange timer, da det danner fundament for de naturvidenskabelige fag, som skolen vægter højt. 

Hjemsprogsundervisning er pædagogisk lige så vigtig som danskundervisning, da skolen står bag det synspunkt, at elevens samlede sproglige færdigheder er lig med summen af færdighederne i hvert af de to sprog. Dertil kommer en tidlig indføring i verdenssproget engelsk, således at eleven behersker sine tre primære sprog, når et andet fremmedsprog, tysk, indføres i 5. klasse.

Al-Irchad Skolen er en friskole med et fagligt højt ambitionsniveau. Undervisningen forbereder elever med en islamisk kulturbaggrund til ungdomsuddannelserne, arbejdsmarkedet og livet som medborgere i det danske samfund.