Evaluering

Evalueringsplan for AL-Irchad Skolen 

Generelt

Der gennemføres evalueringsforløb for et skoleår ad gangen.

Fokuspunkter udvælges efter debat i lærerkollegiet og i bestyrelsen.

To pædagogiske dage bruges til at udarbejde en evalueringsplan.

Periodevis

Al-Irchad Skolens elever evalueres af lærerteamet omkring hver klasse en gang om måneden. På disse møder diskuterer lærergruppen såvel faglige som sociale udfordringer samt sejre for den enkelte elev i klassen. På baggrund af teammøderne indkalder skolen til forældresamtaler 2 til 3 gange årligt.

Evalueringsskema (Bh. kl. – 6. kl.) 

Elever fra Børnehaveklasse til og med 6. kl. evalueres fagligt på en karakterskala hvor betegnelserne UM,M og OM anvendes. Eleverne evalueres efter denne skala i samtlige fag, og evalueringsskemaet udleveres til forældrene ved forældresamtalerne.
(UM: undermiddel, M: middel og OM: overmiddel)

Karakterskema (7. – 9. kl.)

Elever fra 7. kl. til og med 9. kl. evalueres efter 7-trinsskalaen. Ligesom skolens yngre elever indkaldes udskolingselever og deres forældre 2 til 3 gange årligt til forældresamtaler.

Folkeskolens afgangsprøve (FSA) og karakterer

AL-Irchad skolen tilbyder Folkeskolens Afgangsprøve (FP9) i 7 fag. Eleverne skal til prøve i 5 bundne fag, samt 2 fag, som udtrækkes af ministeriet. De bundne fag er:

– Dansk mundtlig og skriftlig

– Engelsk mundtlig

– Matematik skriftlig

– Fysik/kemi/geografi/biologi mundtlig

De 2 sidste fag udtrækkes fra den humanistiske og den naturvidenskabelige fagblok. Begge fagblokke er i lighed med folkeskolen fuldt repræsenteret, med undtagelse af faget kristendom, som skolen ikke tilbyder. De humanistiske prøver er mundtlige, med undtagelse af en eventuel skriftlig prøve i engelsk, mens de naturvidenskabelige prøver er skriftlige.

I 9. kl. gives karakterer i alle potentielle prøvefag tre gange. Første gang i november måned, anden gang i februar i forbindelse med ansøgningerne til ungdomsuddannelserne og tredje gang i slutningen af april (årskarakterer).

Dagligt

Evaluering af det enkelte barns faglige, sociale og personlige udvikling er en vigtig forudsætning for at kunne tilrettelægge og gennemføre en undervisning, der rummer udfordringer til alle børn. I dette arbejde er en vis systematik nødvendig.

Der evalueres på følgende måder:

1. – 6. klasse 

Dansk 

1. – 6. klasses evaluering af danskfaglighed i det daglige.

I de mindre klasser tilrettelægges den løbende evaluering, så den bliver en naturlig del af den daglige undervisning. Al-Irchad Skolen afholder ikke deciderede prøver for de yngre elever. I såvel indskolingen som på mellemtrinnet er det den enkelte lærer, som er ansvarlig for at vurdere, hvorvidt nyt stof er tilegnet. Gennem materialevalg og undervisningens tilrettelæggelse evalueres samtlige dele af dansktilegnelsen, uden at eleverne stresses unødigt.

Typisk vil danskundervisningen i 1. – 6. kl. blandt andet bestå af en ugentlig diktat fra systemet ”Ny diktat for alle”. Systemet lægger op til, at eleven selv – i samarbejde med læreren – får mulighed for at evaluere og rette stavefejl.

Alle læsebogssystemer/portaller, som benyttes på Al-Irchad Skolen, indeholder opgavesæt til hver læst tekst. Det giver læreren mulighed for at vurdere den enkelte elevs udbytte af såvel form som indhold.

Diskussioner i klassen og samarbejdsøvelser baseret på cooperative learning giver læreren mulighed for at evaluere det talte sprog, mens det er i brug. Læreren kan selvsagt ikke være alle steder på en gang, men da opgaverne er skruet sammen, så de ikke kan løses, medmindre samtlige elever har forstået problemstillingen, evaluerer eleverne praktisk talt sig selv, og lærerens energi kan bruges i de grupper, hvor samarbejdet ikke lykkedes.

Mindst en gang om ugen får eleverne til opgave at skrive frit derhjemme. Det kan være i form af en dagbog, en boganmeldelse eller andre opgavetyper, som er relevante for ugens undervisning. Typisk vil eleverne have fået et grammatisk, genre- eller indholdsmæssigt fokuspunkt, som enten er individuelt eller fælles, men som altid har til formål at vise læreren, hvorvidt en bestemt problemstilling er forstået.

Matematik

I den daglige undervisning vil der være en løbende evaluering, således at læreren kan afgøre i hvilken grad opstillede undervisningsmål er nået, idet de bliver anvendt til at teste resultatet af et afsluttet undervisningsforløb. Den giver et billede af elevens matematiske formåen på det givne tidspunkt. I den forbindelse anvendes matematiksystemernes løbende evalueringssider og selvfremstillede test/prøver.

Engelsk

Evaluering af engelsk på 5. og 6. klassetrin

Mundtlig engelsk bliver evalueret i den daglige undervisning og yderligere ved evaluering 3 gange årligt.

Evalueringen indebærer blandt andet, at eleverne får nogle spørgsmål og 10-15 min til at tænke over dem og eventuelt skrive stikord ned. Efterfølgende får hver elev mulighed for at svare på spørgsmålene, hvilket hurtigt bliver til en dialog mellem lærer og elev.

Evaluering af skriftlig engelsk foregår på flere måder.

Grammatikevaluering foregår ved opsamling på den daglige undervisning. Den kan tage form ved, at eleven udarbejder et stykke tekst eller et spørgsmål eller som decideret grammatikøvelser i specifikke områder.

Den skriftlige fremstilling bliver evalueret yderligere ved aflevering af mini projekter (6. kl.) og stile 6-8 gange årligt.

Historie:
Evalueringen foregår gennem samtaler, vidensdeling, små rollespil, begrebsforståelse, forskellige prøveformer (spørgsmål, spørgekort, wordsearch, krydsogtværs og begrebs-puslespil samt andre hjemmeproducerede spil med særligt fokus) kronologiske tidslinjer, mindmaps samt emnecentrerede fremlæggelser

7. – 9. klasse 

Dansk 

Evaluering af den enkelte elev finder løbende sted i den daglige undervisning. Den baseres på elevens udbytte af den et givent fagligt oplæg med et eller flere faglige fokuspunkter og udmønter sig i lærer-elev-samtale og/eller i lærernotater med henblik på to årlige karaktergivninger og efterfølgende forældresamtaler. I danskfaget afholdes skriftlige årsprøver for 7. – 8. klasse i disciplinerne skriftlig fremstilling, diktat og læseprøve og for 9. klassetrin 9. klasseprøver.  Derudover sker der også en evaluering gennem de valgte arbejdsformer; klassesamtaler, vidensdeling, små rollespil, begrebsforståelse-opgaver/spil, forskellige tilegnelsesprøveformer (spørgsmål, spørgekort, word-search, samt andre hjemmeproducerede spil med særligt fokus) kronologiske tidslinjer, mindmaps og de skriftlige månedlige opgaver. Der er tillige særlige evalueringsark ift. læringsmål og selve undervisningen som eleverne besvarer.

Matematik

I den daglige undervisning vil der jævnligt være en evaluering af den enkelte elev i forbindelse med opgaver, prøver og afleveringer. Det tilstræbes, at eleverne hver 2. uge har en aflevering med henblik på evaluering. I arbejdet med de forskellige emner og aktiviteter opstilles i samarbejde med eleverne og forældrene individuelle mål. Året afsluttes med en skriftlig prøve.

Engelsk

Fokuspunkter i engelskundervisningen er sprogbehandling og sprogforståelse samt kulturindblik. Evaluering foregår ad 2 spor:

1. En daglig evaluering i grammatiske/sproglige opgaver samt i aktiviteter relaterede til læseforståelse/udtale/kreativ udlevelse af det talte sprog.

2. Skriftlige og mundtlige evalueringsprøver af en uges varighed ved termin i januar og juni. Herudover gennemføres 4 årlige tests baseret på FSA skriftlig engelsk prøvesæt. Eleverne afleverer endelig 10 årlige skriftlige arbejder (stile/essays) á 300-500 ord. Engelsklæren i overbygningen overtager elever, hvis fundament er grundigt sammensat, således at eleverne ved FSA i mundtlig engelsk (og evt. skr. engelsk) er i stand til at præstere i den høje ende af skalaen.

Historie/samfundsfag:
Evalueringen foregår gennem samtaler, vidensdeling, små rollespil, begrebsforståelse, forskellige prøveformer (spørgsmål, spørgekort, word-search, krydsogtværs og begrebs-puslespil samt andre hjemmeproducerede spil med særligt fokus) kronologiske tidslinjer, mindmaps samt fremlæggelser med problemstillinger. Derudover er der særlige evalueringsark ift. læringsmål og selve undervisningen som eleverne besvarer.

Idræt
Evalueringen foregår gennem samtaler, vidensdeling, fagbegrebsforståelse, forskellige prøveformer som spørgsmål og spørgekort, mindmaps samt fremlæggelser af selvproduceret forløb indenfor det valgte fokusområde. Derudover er der særlige evalueringsark ift. læringsmål og selve undervisningen som eleverne besvarer.

Samlet vurdering for skoleåret 2017/18:
For både dansk, matematik og sprogfagene engelsk og tysk vurderes evalueringsteknikkerne at undertygge og leve op til skolens mål såvel som formål.
Elevernes standpunkt, baseret på ovenstående metodegennemgang, er, som det kan forventes på de forskellige alderstrin. Derfor vurderes det, at vore elever har et fagligt niveau og et generelt udbytte af undervisningen, som står mål med, hvad der kræves i Folkeskolen.

Samlet evaluering af opsatte kompetenceområder og læringsmål på årsplaner

På vores skole bliver der evalueret på alle klassetrin og i alle fag hvert år – selvevaluering. Vi evaluerer på, hvad vi havde som mål, og om vi har opnået disse. Derudover er der overvejelse og planer for hvordan vi vil opnå mål der ikke er nået.

Vi har rullende evaluering, hvilket betyder, at vi laver generelle evalueringer og lægger her på hjemmesiden årligt. I oversigten herunder findes nærmere information om hvilke fag vi har fokus på at evaluerer på i de enkelte skoleår.

 

Evaluering 2021-22

Evaluering 2022-23