Tilsyn i Skoleår 2013-14

Skolekode: 217029

AL IRCHAD SKOLEN Skoleår 2013-14

Til skolens forældre og bestyrelse.

Jeg kan bekræfte, at undervisningssproget på skolen er dansk, og at skolens undervisning i høj grad står

mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, herunder at den forbereder eleverne til at leve i et

samfund med frihed og folkestyre.

Desuden mener jeg, at elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og historie svarer til det, man

kan forvente i en dansk folkeskole.

Tilsynet er baseret på samtale med skoleleder Khalil Mohamad, gennemgang af skolens ugeskemaer,

årsplaner, vurdering af prøveresultater og besøg på skolen. Mit tilsyn har været præget af stor

imødekommenhed og åbenhed fra skoleleder Khalil Mohamad og det øvrige personales side. Der har

været uhindret adgang til alle nødvendige oplysninger.

I de 8 år jeg har ført tilsyn på Al-Irchad skolen, er der sket en udvikling i undervisningsmetoden. De er

gået fra at have overvejende traditionel tavle/klasseundervisning til nu at have større veksling mellem

tavle/klasseundervisning og gruppe/projektorienteret undervisning. Det er også mit indtryk, at der er

kommet mere elevinddragelse i undervisningen, hvilket er med til at underbygge den demokratiske

dannelse på skolen.

I alle årene jeg er kommet på skolen, har der altid været utrolig meget fokus på sproget. Det er tydeligt,

at skolen er meget bevidst om de udfordringer, elever med dansk som andetsprog har. Derfor er skolen

også på forkant med didaktikken og tilgangen til faglig læsning (i alle fag), som først inden for de seneste

år for alvor har vundet indpas på ”almindelige” folkeskoler. Der er ingen tvivl om, at dette fokus har

været medvirkende til skolens fine resultater på rigtig mange områder.

Jeg har i skoleåret 2013-2014 været på tilsynsbesøg d. 26. november og d. 18. februar.

I mit tilsyn, har jeg bestræbt mig på at se en bred del af undervisningen både med hensyn til fag og

klassetrin.

I tilsynet så jeg følgende:

· Dansk i 0., 1., 3., 5., 6., 7. og 9. Klasse

· St. dansk i 2., 3. og 6. klasse

· Matematik i 1., 2., 3., 6. og 7. klasse

· Engelsk i 5. og 8. klasse

· Biologi i 8. klasse

· Fysik/Kemi i 7. og 9. klasse

· Natur/teknik i 4. klasse

· Håndarbejde i 5. klasse

· Idræt i 2. og 7. klasse

· Musik i 4. klasse

· Arabisk i 0. klasse

 

Tilsyn d. 26. november 2013

Dansk

0. kl. Klassen arbejder med lydtræning. Gennemgang af bogstaverne. I klassen er der mange rekvisitter,

eleverne kan bruge og har brugt i undervisningen. Der bliver også lavet børnestavning.

1. kl. starter med daglig rutine, hvor de taler om dagen i dag – dato, vejret mm. Herefter tjekkes hvem

der har lavet lektier. Det er tydeligt, at eleverne kender denne rutine. Der tales om læselektien, og

læreren har god fokus på svære ord og lyde. Der bliver også talt om sprogklasser. Under forløbet er der

lidt uro blandt nogle elever.

5. kl. Eleverne læser og laver efterfølgende læselog. Herefter skal der arbejdes med diktatord. Der er lidt

uro i forbindelse med at finde bøger og komme i gang. Mens der læses, gennemgår læreren lektierne, der

skal bruges i forbindelse med diktaten.

6. kl. Eleverne laver forberedelse til retskrivning – øvelser til dagen efter. Eleverne arbejder på tre

forskellige niveauer. De arbejder individuelt. De arbejder koncentreret og er gode til at hjælpe hinanden.

7. kl. Eleverne læser højt af en artikel i deres bog. De taler om, hvad artiklen handler om. Undervejs i

højtlæsningen spørger læreren ind til teksten. Der inddrages samfundsmæssige perspektiver, herunder

demokrati. Der er god ro i klassen. Der er dog nogle elever, der slet ikke deltager i undervisningen.

9. kl. Eleverne laver billedanalyse. Eleverne arbejder i grupper. De arbejder med det historiske

perspektiv. Vælg et billede; analyser og beskriv konteksten. Eleverne arbejder koncentreret.

Skolekode: 217029AL IRCHAD SKOLEN Skoleår 2013-14

Støtte dansk

3. kl. Eleverne arbejder med navneord. Ting man ikke sætter en eller et foran. Klasseundervisning. Ikke

alle elever er lige deltagende. Gode forklaringer til eleverne vedr. navneord. Det hele tager udgangspunkt

i en tekst, eleverne har læst. Det er tydligt, at det er en kendt arbejdsmetode, som giver god ro og

koncentration i klassen.

6. kl. Klassen arbejder med fritidsinteresser. Det skal føre frem til at arbejde med friluftsinteresser.

Eleverne sidder ved computere og skrive lister over forskellige fritidsinteresser. Formålet er at udvide

elevernes ordforråd og give dem en bedre forståelse af området. De arbejder sammen i grupper og er

meget aktive. Læreren er god til at inspirere eleverne.

Matematik

1. Klasse arbejder med plus og forskellige metoder til at lægge sammen. Gennemgang på klassen og

herefter arbejder de selv. Eleverne er aktive dog er nogle ind i mellem lidt ukoncentrerede. Læreren er

meget opmærksom på eleverne.

2. kl. Eleverne arbejder med retninger i matematikbogen. Arbejder fint… Nogle mere end andre. Lidt

manglende refleksion over hvilke problemstillinger eleverne har. God Opmærksomhed på specifikke

elever der har brug for særlig opmærksomhed.

3. kl. Eleverne arbejder med dato og beregning af datoer. Bruger bogen som udgangspunkt. Metoden

tales der om på klassen undervejs. De fleste elever tæller sig frem. Nogle elever deltager ikke så meget.

6. kl har vikar og arbejder med regnepapir. Der er god koncentration i klassen. Eleverne skiftes til at

komme op og regne på tavlen. De andre deltager rimeligt. God forståelse for minusstykker med decimal.

7. kl. Klassen har vikar. De laver et ark uden hjælpemidler med brøker og decimaltal. Niveauet er meget

forskelligt, men alle arbejder koncentreret. Når de er færdige med arket, arbejder de med lektier.

Engelsk

5. kl. Eleverne arbejder med nutid og grammatik i hæfte. Bøjning af ”to have”. Eleverne arbejder på

forskellige niveauer i arbejdsbogen. Der er god arbejdsro og koncentration blandt eleverne. Her kunne

det måske være en ide at arbejde med makkerskab, så eleverne ikke skal vente så lang tid på hjælp. De

hjælper dog hinanden ved bordene.

8. kl. Her arbejder de med repetition af grammatik. Ental og flertal. Undervisningen foregår som

tavleundervisning. Så er der gennemgang af lektie. Herefter arbejder eleverne med referater af tekster.

Biologi

8. kl. Klassen har om cellelære og arvelige sygdomme. Først gennemgår de det læstestof. Herefter skal

eleverne arbejde med udelte kopiark. Krydsningsskemaer og rutine i disse. Der er god deltagelse og

koncentration i klassen.

Fysik/kemi

7. kl. Eleverne laver en repetitions test, hvor de kender spørgsmålene og repeterer tidligere kendt stof.

De arbejder koncentreret, og kender rutinen. De deles op således, at halvdelen laver den ene halvdel af

opgaverne og de andre den anden halvdel.

9. kl. Klassen arbejder med strøm. Gennemgang af hvordan strøm kommer ud til forbrugerne. Det er kun

halvdelen af klassen, der har fysik i disse timer, hvilket giver mere intensitet i undervisningen.

Natur/teknik

4. kl. Eleverne har om årstider. De skal skrive i deres hæfte, hvad de forbinder med de enkelte årstider.

De arbejder koncentreret og læreren kommer godt rundt. Efter et stykke tid var der lidt uro. Når de

bliver færdige, skal de gå i gang med at lave en kalender.

Idræt

2. kl. Klassen spiller dødbold. God intensitet af både piger og drenge. Læreren giver god vejledning, og

eleverne virker glade.

7. kl. Eleverne spiller hockey. Alle elever deltager godt, og der er god intensitet. Læreren er godt til at

motivere eleverne.

Musik

4. kl. Læreren spiller på klaver, og eleverne synger. De er gode til at deltage. De synger lyde og øver

oktaver. Det er en tydelig kendt arbejdsform, og eleverne deltager rimeligt koncentreret. Dog er der få

elever, der slet ikke deltager. Herefter synger de samlet, og nu er alle meget deltagende.

Arabisk

0. kl. Eleverne skriver bogstaver og arbejder koncentreret.

Skolekode: 217029AL IRCHAD SKOLEN Skoleår 2013-14

Tilsyn d. 18. februar 2014

Dansk

0. kl. Klassen arbejder med staveord. Eleverne skal lave staveord på bordet med bogstavebrikker. Der

arbejdes med lyd. Læreren er rigtig god til at fange eleverne i deres leg med ordene.

1. kl. I Klassen bliver der talt om, at man skal være stille, når andre siger noget. Der bliver givet

eksempler på god og dårlig opførsel. Læreren tager eleverne med i samtalen. Herefter arbejder eleverne

med lande og sprog

3. kl. Eleverne skal skrive et resume af en historie. De arbejder med begrebet ”handlingsbro”. Eleverne

skal arbejde sammen i grupper, som de sidder.

Støtte dansk

2. kl. Eleverne skal placere sig i alfabetisk rækkefølge i forhold til de ord, de har fået på et kort. Der

bliver talt om fagudtryk. Bagefter taler de om ordklasser – navneord. De bevæger sig rundt i klassen i

forhold til de ting, der står på deres kort. Bagefter arbejder de med stavelser. Der er god snak om

betydning af ordene.

Matematik

1. kl. Klassen starter med repetition af stof lavet før ferien. Klassen arbejder med talsystemet. Eleverne

laver også matematikopgaver lavet af 3. klasse. Der bliver talt om disse stykker på klassen.

6. kl. Eleverne arbejder med koordinatsystemer og ”den rette linje”. Herefter skal de arbejde med

tidszoner. Eleverne arbejder godt. Læreren er meget levende i sin tilstedeværelse i klassen.

Engelsk

5. kl. Eleverne skriver historier ud fra stikord på et papir. Der er stor forskel på, hvor meget eleverne

deltager. Eleverne arbejder i grupper, hvor de skal skiftes til at skrive, men det fungerer ikke altid. Dog

er de gode til at arbejde med det skrevne sprog.

8. kl. Klassen arbejder med grammatik, sætninger og oversættelse som tavleundervisning. Eleverne er

stille, men ikke alle er lige deltagende.

Biologi

8. kl. Klassen arbejder med gensplejsning og kloning. De gennemgår et ark, eleverne har fået i

forbindelse med læsestof. Eleverne er lidt passive, men følger med. Læreren er god til at lave

begrebsafklaring, hvor der er behov for det.

Fysik/Kemi

7. kl. Klassen arbejder med strøm. Eleverne får udleveret en opgavebeskrivelse, som de skal læse

igennem og derefter lave forsøget, der omhandler spænding og resistens. Eleverne arbejder

koncentreret. Der bliver talt om det, de har læst, inden de går i gang.

9. kl. Eleverne starter med at læse en udleveret tekst om brusepulver. Bagefter skal de lave forsøg selv.

Der bliver talt om, hvordan natron fungerer – også om natron som et kemiske stof.

Natur/teknik.

4. kl. Eleverne arbejder individuelt med at tegne deres familietræ. Eleverne arbejder koncentreret.

Læreren går rundt og taler med eleverne om deres familie.

Håndarbejde

5. kl. Eleverne er ved at knytte bånd til nøgleringe. Eleverne arbejder ihærdigt med deres opgaver.

Musik

4. kl. Eleverne synger sammen. Eleverne deltager aktivt, og der er en god stemning i klassen.

Tilsynsførende

Dorthe Kirkeby Bæhrenz